Vzdělávání laiků

Poradní odbor pro vzdělávání laiků připravil a vede tříletý cyklus vzdělávání pro ty, kdo se chtějí připravovat ke zkouškám, které jsou předpokladem presbyterské ordinace. Cyklus je nazván "Základy teologického vzdělání" a je zpracován podle parametrů, které stanovuje Řád pro kazatele, oddíl D a E. Celkem je plánováno 30 setkání (ukončení počátkem roku 2017), která mají formu přednášek, seminářů či praktických cvičení. Kurz byl zahájen 16.3.2014, závazně se přihlásilo 13 účastníků. Ne všichni se záměrem připravovat se k výše zmíněným zkouškám. Pozvánky na jednotlivé přednášky jsou zasílány do všech sborů seniorátu, účast kolísá mezi 9 až 20 účastníky. Finančně je kurz podporován ze seniorátních prostředků (cestovní náhrady a odměny přednášejícím), účastníci hradí výdaje spojené s vlastním cestováním a náklady na pohoštění nesou sbory v místě konání (dosud Pardubice a Choceň).

Podrobnější informace najdete v plánu vzdělávání.