O zásadních věcech seniorátu rozhoduje seniorátní shromáždění - konvent - volené na čtyřleté funkční období. Funkční období 48. konventu končí v listopadu 2023.

Členy konventu jsou: (1) poslanci volení staršovstvy sborů seniorátu; (2) všichni faráři samostatně spravující sbory seniorátu a jáhnové administrovaných sborů; (3) ostatní kazatelé seniorátu v činné službě, jimž konvent přizná členství; (4) kaplani, kteří jsou členy některého ze sborů seniorátu a jimž konvent přizná členství; (5) členové seniorátního výboru. V čele konventu je čtyřčlenné předsednictvo, tvořené dvěma faráři/jáhny a dvěma presbytery.

Nynějšími členy předsednictva jsou: (předseda; farář), František Plecháček (farář), Martin Plecháček (presbyter) a Michal Sadílek (presbyter). 

Konvent volí seniorátní výbor, poslance na synod a jejich náhradníky, členy a náhradníky seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty, poslance seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty a seniorátní kazatele. Konvent se usnáší o návrzích na synod.