Jeronýmova jednota v r. 2020 - sbírka, žádosti, seniorátní shromáždění JJ

25. března 2020, 10:40

Seniorátní představenstvo také letos sděluje sborům Chrudimského seniorátu podstatné informace k letošní sbírce darů Jeronýmovy jednoty a k možnostem jejího využití. Tak jako v letech minulých budou vybrané peníze rozděleny potřebným sborům na stavební opravy budov při jednání Seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty, které je naplánováno na neděli 21. 6. 2020 od 14.30 a sejde se na faře v České Třebové.

Bratři a sestry, milí členové staršovstev,

protože dosavadním členům a náhradníkům seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty skončilo v loňském roce šestileté funkční období, zvolil konvent na svém podzimním zasedání jako nové členy Ivanu Blehovou a Miloše Hübnera a za náhradníky Jiřího Häuszlera a Jana Marka . Třetím, virilním členem seniorátního představenstva z řad seniorátního výboru, je Jan Plecháček.

Nové seniorátní představenstvo navazuje na práci předchozího a jako každý rok vám tímto dopisem zasílá potřebné informace ke sbírce darů Jeronýmovy jednoty i k možnostem jejího využití. I když víme, že finanční zatížení sborů není malé, přece máme za to, že solidární pomoc, kterou si sbory v rámci seniorátu i celé církve navzájem mohou vypomoci při péči o své stavby, má dobrý smysl a je velmi užitečná. Chceme vás proto povzbudit, abyste i přes velmi ztížené podmínky věnovali sbírce darů Jeronýmovy jednoty ve svém sboru pozornost a přispěli tak k tomu, že zkušenost vzájemné starosti a péče mezi sbory bude povzbuzením pro celé seniorátní společenství.

Připomínáme i celocírkevní sbírku na Hlavní dar lásky, která je synodem vyhlášena na neděli velikonoční. Hlavní dar lásky roku 2020 byl určen pro FS v Hranicích na rekonstrukci kostela s přístavbou.

Sbírka darů

Sbírka darů Jeronýmovy jednoty je vyhlášena ve sborech celé církve na dobu od velikonoc do svatodušních svátků, letos tedy do 31. května. Vzhledem k opatřením souvisejícím s nouzovým stavem bude třeba na mnoha místech pozměnit způsob vybírání sbírky. Věříme, že staršovstva i v této věci najdou způsob přiměřený a dobrý.

Výši vybrané sbírky darů oznamte do pondělí 8. 6. 2020 telefonicky nebo emailem seniorátní účetní V. Ritzingerové. Kontaktní údaje na ni najdete v dopisu rozeslaném do sborů emailem dne 4. 3. 2020. Peníze odešlete nejpozději do pátku 12. 6. 2020 na seniorátní účet 216603150/0300, jako variabilní symbol uveďte 914100xxxx (místo xxxx číslo sboru). Dbejte, prosíme, na správné uvedení variabilního symbolu, který umožňuje jednoznačně identifikovat platbu a přiřadit ji k vašemu sboru a sbírce darů JJ. Prosíme o dodržení výše uvedených termínů

 

Žádosti o dary

Žádost o dar podávejte do pondělí 11. 5. 2020 elektronicky na seniorátní adresu chrudimsky‑seniorat@evangnet.cz (do předmětu uveďte DAR JJ) a písemně na adresu Jan Plecháček, Zahradní 537, 538 03 Heřmanův Městec. Žádosti podávejte vždy na aktuálním formuláři, který je ke stažení na webových stránkách ustredicce.cz v části Vedení církve  »  Církevní organizace a fondy  »  Jeronýmova jednota. Povinnou součástí žádosti o dar na stavební akci je vyjádření seniorátního poradního odboru stavebního. Kontakt na jeho členky najdete na webových stránkách seniorátu.

Celocírkevní shromáždění JJ rozhodlo, že při žádostech o dar podávaných do ústředí bude nutná minimálně 20% finanční spoluúčast žádajícího sboru. Při plánování rozpočtu akce na to pamatujte.

Vyúčtování darů

Sbory, které dostaly dar v loňském roce, musejí poslat zprávu o využití daru do 11. 5. 2020 členu seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty Janu Plecháčkovi. Kontakt na něj najdete na Evangnetu. Pro zprávu využijte také formuláře z webu ustredicce.cz, a sice Formulář - využití daru a Formulář vyúčtování. Totéž se týká také sborů, které dar dostaly už v roce předchozím, ale nemohly ze závažných důvodů podat konečné vyúčtování v řádném termínu minulému seniorátnímu shromáždění.

Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty

se letos sejde v neděli 21. 6. 2020 od 14.30 na faře v České Třebové. 

U většiny sborů skončilo na podzim 2019 funkční období poslanců a náhradníků zvolených na čtyřleté funkční období 1. zasedáním 47. konventu v listopadu 2015. Pokud je tomu ve vašem sboru tak, bude třeba ohlásit poslance a náhradníky nově zvolené. Přehled o tom, které zvolené poslance a náhradníky eviduje seniorátní představenstvo JJ, nejdete také v dopisu rozeslaném do sborů emailem dne 4. 3. 2020. V současné době už nevolí poslance a náhradníky za jednotlivé sbory konvent, ale volí je přímo staršovstva sborů. Poslanci ani náhradníci musejí být členy sboru, ale nemusejí být členy staršovstva. Všechny sbory našeho seniorátu mají mít 1 poslance a 1 náhradníka. V případě, že funkční období poslanci a náhradníkovi za váš sbor skončilo a nové jste dosuid nezvolili nebo neohlásili, proveďte ve staršovstvu volbu a jména zvolených poslanců a náhradníků (včetně data volby), zašlete J. Plecháčkovi. Informaci pošlete nejpozději také do 11. 5. 2020.

Mezi 13. a 19. červnem se sejde seniorátní představenstvo JJ spolu se sen. účetní k projednání podaných žádostí o dar JJ nebo půjčku z fondu Jubilejního tolerančního daru. Na základě informací o výši vybrané částky v seniorátu připraví představenstvo návrh k rozdělení 1/3 částky vybrané v seniorátu pro žádající sbory. Při sestavování návrhu bude představenstvo brát zřetel na počet žádostí, velikost a priority projektů a množství vybraných peněz.