Seniorátní výzva k podávání žádostí o podporu na tzv. mikroprojekty pro r. 2019

22. září 2018, 23:23

Seniorátní výbor vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o podporu tzv. mikroprojektů. Výzva vychází z pravidel grantového systému ČCE. V rámci této výzvy bude pro r. 2019 rozděleno v Chrudimském seniorátu 85.458,- Kč. Sbory a seniorátní poradní odbory chrudimského seniorátu mohou žádosti podávat do 12. prosince 2018.

 

Výzva k podávání žádostí o podporu
vyhlášená Seniorátním výborem Chrudimského seniorátu ČCE
v souladu s pravidly grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty čl 7. Mikroprojekty

 

Cíl a zaměření výzvy: Pomoc sborům v rozvoji jejich základní činnosti (liturgie, katecheze, misie, diakonie).

Charakteristika projektů: Mikroprojektem je myšlena taková činnost, kterou sbor rozšíří své působení v určité oblasti života sboru a v místní komunitě. Např: práce s dětmi, mládeží a seniory, pořádání kulturních akcí. Projekt může vyžadovat úpravu prostor, nákup vybavení, kopírování a tisk pracovních materiálů, věcné pomůcky pro účastníky projektu, náklady na cestovné a odměny lektorům atd. Nelze z něj však hradit provozní náklady (energie), nájmy a mzdy zaměstnanců církve.

Období realizace       1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Období pro podávání žádostí: do 12.12. 2018, 12:00 hodin

Celkový objem mikroprojektů v rámci této výzvy: 85 458,-

Nejnižší částka, o kterou lze žádat: 7.000 Kč

Nejvyšší částka, o kterou lze žádat: 30.000 Kč

Spolufinancování:     nejméně 20 % z celkově uznatelných výdajů na projekt

Doba udržitelnosti projektu: nejméně tři roky

Místo realizace projektu – oblast Chrudimského seniorátu

Oprávnění žadatele: Žádost může podat kterýkoli z farních sborů Chrudimského seniorátu nebo poradní odbor seniorátního výboru. Jeden žadatel může podat nejvýše dvě žádosti.

Uznatelné výdaje: věcně přímo související s projektem přiměřené obvyklým cenám, které byly uhrazeny do 31.12.2019 a jsou doložitelné účetními doklady. Výdaje na stavební práce nesmí přesahovat polovinu celkového rozpočtu mikroprojektu.

Neuznatelné výdaje:  Výdaje na administraci mikoprojektu, mzdové náklady zaměstnanců církve

Podmínky poskytnutí podpory: Po celou dobu realizace projektu a tři roky po jeho skončení nesmí příjemce podpory převést bez souhlasu Seniorátního výboru právo k majetku pořízenému nebo technicky zhodnocenému z této podpory na třetí osobu.

Způsob hodnocení: Po uzávěrce termínu k podávání žádostí budou žádosti posouzeny seniorátním výborem, proběhne kontrola formální správnosti a souladu žádosti s výzvou. Formálně chybné žádosti budou vyřazeny a u neúplných bude žadatel vyzván k doplnění. Poté budou žádosti hodnoceny podle níže uvedených hodnotících kriterií:

Kriteria hodnocení:
1. Přínos projektu: jeho dopad na život sboru a udržitelnost projektu
2. Sbor nemá dostatek vlastních prostředků na realizaci projektu
3. Kvalita projektu: jeho srozumitelnost a přehlednost
4. Rozpočet projektu: přiměřenost a hospodárnost

 Na základě výše uvedených kriterií rozhodne seniorátní výbor ChrS do 30. 1. 2019 o tom, kterým žadatelům bude podpora přiznána a v jaké výši. Žadatelé budou o výsledku informováni e-mailem a výsledky budou zveřejněny v únorových zprávách seniorátu.

Smlouva o poskytnutí podpory: O poskytnutí podpory uzavře SV ChrS s žadatelem smlouvu.

Zpráva o realizaci projektu a vyúčtování: Příjemce podpory je povinen předložit seniorátnímu výboru závěrečnou zprávu o realizaci projektu a jeho závěrečné vyúčtování do 31. 3. 2020.

Změny projektu: Měnit podstatným způsobem obsah projektu nebo rozpočet nebude možné.

Způsob předložení žádosti: Žádost o podporu musí být předložena na předepsaném formuláři (DOC) včetně všech příloh a podepsána statutárními zástupci žadatele (Farní sbory) nebo předsedou poradního odboru seniorátu.

Žádost musí být do uvedeného termínu podána elektronicky na adresu chrudimsky-seniorat@evangnet.cz a písemně na adresu: Horní Čermná 2,561 56.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.

 

V Horní Čermné dne 19. 9. 2018

 

Jakub Keller, senior

Ke stažení v PDF