Svolání 1. zasedání 47. konventu

23. října 2015, 0:44

Milé sestry, milí bratři, na návrh předsednictva 46. konventu podle § 23 CZ svolává seniorátní výbor Chrudimského seniorátu 1. řádné zasedání 47. konventu Chrudimského seniorátu na sobotu 14. listopadu 2015 od 9 hodin do sboru ČCE v Chrudimi

Program:

1)        9.00     úvodní pobožnost - Drahomíra Havlíčková-Dušková
vzpomínka na zesnulé pracovníky
2)        9.25     procedurální záležitosti
    • prezence
    • povolání poradců
    • slib poslanců a poradců (JVŘ 12,7)
    • volba zapisovatelů
    • volba verifikátorů zápisu
    • volba skrutátorů
    • schválení programu zasedání
    • usnesení o úhradě nákladů
3)        9.50   volby
    • volba předsedy konventu
    • volba zbylých tří členů předsednictva
    • volba Michala Brandy seniorátním jáhnem
    • volba poslanců seniorátního shromáždění Jeronýmovi jednoty
12.00   přestávka na oběd
4)      13.00   projednání ekonomických materiálů
    • zpráva revizorů hospodaření (po přečtení zprávy udělení absolutoria)
    • schválení hospodaření chrudimského seniorátu za r. 2014
    • schválení rozpočtu chrudimského seniorátu na r. 2016
    • rozpis celocírkevních a seniorátních repartic na r. 2016 (Kpředloženým zprávám bude otevřena rozprava)
5)      13.30   řízení o změnách CZ
6)      13.50   návrh sen.výboru na zřízení seniorátního fondu solidarity - rozprava
7)      14.10   projednání návrhů z rozpravy
8)      14.45   volba revizorů hospodaření
9)      15.00   závěrečná modlitba a požehnání